تمرین زبان انگلیسی – سری پنجم

تمرین زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی بدون تمرین امکان پذیر نیست. هر چقدر هم که بر روی مطالعه زبان وقت بگذارید ولی تمرین نداشته باشید هر آنچه خوانده اید خیلی سریع از ذهنتان خارج می شود. لذا ما در زبان دیلی دوره های حل تمرین را برای شما عزیزان تدارک دیده ایم. با دوره “تمرین زبان انگلیسی – سری پنجم” در خدمت شما هستیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

توجه: پاسخ سوالات در پایان این مطلب و بعد از آخرین سوال قرار داده شده است.

 

سوال ۱: عبارات رایج ستون چپ را با کلمات ستون راست کامل کنید.

۱- heavy ……….              information

۲- useful ……….             travel

۳- bad ……….                 water

۴- modern ……….          traffic

۵- fried ……….               news

۶- cold ……….                furniture

۷- space ……….             chicken

 

سوال ۲: جاهای خالی را با اصطلاحات پر کنید.

۱- They criticised her very strongly, but she ………. as good as she ………. and made them shut up.

۲- This dining table is just ………. for this room. The wood matches the doors perfectly.

۳- Why are you ………. me such a ………. time? I know I was wrong, but I said I’m sorry. I can’t do any more.

۴- We stayed at a luxurious five-star hotel. It was out of ………. .

 

سوال ۳: در جاهای خالی از صفات تفضیلی یا عالی مناسب استفاده کنید.

۱- Which is the (dangerous)…………… animal in the world.

۲- It is strange but often a coke is (expensive) ………. than orange juice.

۳- Who is the (rich) …………… woman on earth.

۴- He was the (clever) …………… thief of all.

 

کلیدواژه ها

پاسخ سوال ۱: 

۱- heavy traffic

۲- useful information

۳- bad news

۴- modern furniture

۵- fried chicken

۶- cold water

۷- space travel

 

پاسخ سوال ۲: 

۱- gave as good as she got

۲- made

۳- giving me such a hard time

۴- this world

 

پاسخ سوال ۳: 

۱- most dangerous

۲- more expensive

۳- richest

۴- cleverest

 

امیدواریم که دوره تمرین زبان انگلیسی – سری چهارم برای شما عزیزان مفید بوده باشد. فراموش نکنید که تمرین زبان انگلیسی به شکل مستمر تاثیر فوق العاده زیادی بر روند پیشرفت شما دارد. به شما توصیه می کنیم که تمرینات قبلی سایت زبان دیلی را نیز انجام دهید.