تمرین زبان انگلیسی – سری چهارم

تمرین زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی بدون تمرین امکان پذیر نیست. هر چقدر هم که بر روی مطالعه زبان وقت بگذارید ولی تمرین نداشته باشید هر آنچه خوانده اید خیلی سریع از ذهنتان خارج می شود. لذا ما در زبان دیلی دوره های حل تمرین را برای شما عزیزان تدارک دیده ایم. با دوره “تمرین زبان انگلیسی – سری چهارم” در خدمت شما هستیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

توجه: پاسخ سوالات در پایان این مطلب و بعد از آخرین سوال قرار داده شده است.

 

سوال ۱: در جای خالی نام مورد نظر هر جمله را بنویسید.

۱- somewhere you can put books.   ……………

۲- somewhere two or three people can sit.   ……………

۳- something for switching the light on or off.   ……………

۴- something for changing channels on the TV.   ……………

سوال ۲: جاهای خالی را با اصطلاحات پر کنید.

۱- I want to know ………. I ………. . One day you say you love me, the next day you say I’m just a friend. It’s driving me crazy.

۲- He spent $500 of my money. I’ll never lend him my credit card again. I’ve ………. my ………. .

۳- I don’t know all the ………. and ………. of the situation, but I think one of the directors is going to resign. There must be a big problem.

۴- I can understand that she needed help, but ……….  ………. me is that she should ask someone as stupid as Simon to help her!

سوال ۳: در جاهای خالی از صفات تفضیلی یا عالی مناسب استفاده کنید.

۱- Jack’s test score is …………… (high) Tom’s.

۲- This is the …………… (boring) movie I’ve ever seen.

۳- I think that red roses are …………… (beautiful) yellow ones.

۴- Today is …………… (warm) of summer.

کلیدواژه ها

پاسخ سوال ۱: 

۱- a bookshelf

۲- a sofa

۳- a light switch

۴- a remote control

پاسخ سوال ۲: 

۱- where I stand

۲- learnt my lesson

۳- ins and outs

۴- what beats

پاسخ سوال ۳: 

۱- higher than

۲- most boring

۳- more beautiful than

۴- the warmest

امیدواریم که دوره تمرین زبان انگلیسی – سری چهارم برای شما عزیزان مفید بوده باشد. فراموش نکنید که تمرین زبان انگلیسی به شکل مستمر تاثیر فوق العاده زیادی بر روند پیشرفت شما دارد. به شما توصیه می کنیم که تمرینات قبلی سایت زبان دیلی را نیز انجام دهید.