نقل قول بزرگان بخش هشتم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش هشتم:

Your positive action combined with positive thinking results in success.

Shiv Khera

 

ترجمه:

ترکیب عمل مثبت تو با مثبت فکر کردن منجر به موفقیت می شود.

شیو کرا

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.