نقل قول بزرگان بخش نهم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش نهم:

Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen.

Wayne Huizenga

 

ترجمه:

برخی افراد موفقیت را در رویای خودشان متصور می شوند در حالی که دیگران هر روز صبح زود بیدار می شوند و موفقیت را خلق می کنند.

وین هیوزنگا

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.