نقل قول بزرگان بخش اول

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش اول:

I am blessed to have so many great things in my life – family, friends and God. All will be in my thoughts daily.

Lil’ Kim

 

ترجمه:

من از اینکه چیزهای خوب بیشماری در زندگی ام دارم خوشبختم. خانواده ، دوستان و خدا. این ها هر روز در افکار من نقش خواهند بست.

لیل کیم

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.