نقل قول بزرگان بخش هفتم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش هفتم:

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Colin Powell

 

ترجمه:

برای موفقیت هیچ رازی وجود ندارد. موفقیت نتیجه آمادگی ، سخت کوشی و درس گرفتن از شکست است.

کولین پاول

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.