نقل قول بزرگان بخش سوم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش سوم:

In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact.

Les Brown

 

ترجمه:

در هر روز ۱۴۴۰ دقیقه وجود دارد. این بدین معناست که ما برای ایجاد یک تاثیر مثبت در هر روز ۱۴۴۰ فرصت داریم.

لس براون

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.