نقل قول بزرگان بخش دوم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش دوم:

Don’t forget to tell yourself positive things daily! You must love yourself internally to glow externally.

Hannah Bronfman

 

ترجمه:

فراموش نکن که هر روز به خودت حرف های مثبت بزنی! تو باید خودت را از درون دوست بداری تا از بیرون بدرخشی.

هانا برونفمن

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.