کاربرد کلمات all و every و whole در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

از سری آموزش های کلمات کاربردی با عنوان کاربرد کلمات all و every و whole در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در ادامه به نکاتی کلیدی اشاره می کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

کلمه all الزاما همیشه به معنای (همه) به کار نمی رود و می توان به جای آن از everybody/everyone استفاده کرد.

 

Everybody enjoyed the meal.

 

 

نکته دوم

گاهی اوقات all و everything به یک معنا به کار می روند.

 

I will do all I can to help.

I will do everything I can to help.

 

 

 

نکته سوم

گاهی اوقات all به تنهایی به کار نمی رود و در قالب هایی مانند قالب های زیر به کار برده می شود:

 

all I can

all you need

all about

 

 

 

نکته چهارم

گاهی اوقات all به معنای (تنها چیزی که) به کار می رود.

 

All I’ve eaten today is a sandwich.

 

 

 

نکته پنجم

کلمات every/everybody/everyone/everything مفرد هستند و فعلی که کنار آنها در جمله به کار می رود نیز مفرد است.

 

Every seat in the theater was taken.

 

نکته: بعد از کلمات فوق می توانیم از they/them/their استفاده کنیم. برای مثال:

Everybody said they enjoyed themselves.

 

 

 

نکته ششم

کلمه whole  (به معنای کامل ، تمام) اغلب با اسامی مفرد به کار برده می شود.

 

Did you read the whole book?

 

 

 

نکته هفتم

کلمات the/my/her و … قبل از whole به کار برده می شوند.

 

the whole book

her whole life

 

 

 

نکته هشتم

اغلب whole را با اسامی غیر قابل شمارش به کار نمی بریم.

 

I’ve spent all the money you gave me.

 

 

 

نکته نهم

ترکیب های all day و the whole day به معنای تمام روز (از ابتدا تا انتهای روز) به کار برده می شوند.

 

We spent all day/the whole day on the beach.

 

 

 

امیدوارم مطلب کاربرد کلمات all و every و whole در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شود.

ما به شما مطالعه مطلب “کاربرد کلمات both و either و neither در زبان انگلیسی” را نیز توصیه می کنیم.