کاربرد کلمات all و most و no و none در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

از سری آموزش های کلمات کاربردی با عنوان کاربرد کلمات all و most و no و none در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در ادامه به نکاتی کلیدی اشاره می کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

کلمات زیر را می توانید با اسم به کار ببرید.

all – some – any – most – much – many – little – few – no

 

All cars have wheels.

 

 

نکته دوم

کلمات زیر را می توان با of نیز به کار برد.

all – some – any – most – much – many – little – few – half – none

 

None of this money is mine.

 

 

نکته سوم

کلمه most را بدون the به کار می بریم.

 

Most tourists don’t visit this part of the town.

 

 

نکته چهارم

بعد از ترکیب هایی مانند some of/most of/none of و … از the/this/that/these/those/my و … استفاده می کنیم.

 

some of the people صحیح

some of people غلط

 

 

نکته پنجم

بعد از all و half الزاما نیازی نیست که از of استفاده کنید. می توانید بدون of نیز جمله خود را بیان کنید.

 

All my friends live in Shiraz.

 

 

نکته ششم

بعد از ترکیب هایی مانند some of/none of/all of و … از it/us/you/them و … استفاده می کنیم.

 

Do any of you want to come to our wedding tonight?

 

 

نکته هفتم

می توان کلمات most و some را به تنهایی نیز به کار برد.

 

Some cars have four doors and some have two.

امیدوارم مطلب کاربرد کلمات all و most و no و none در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شود.

ما به شما مطالعه مطلب ‘کاربرد کلمات much و many و little و few و a lot و plenty در زبان انگلیسی‘ را نیز توصیه می کنیم.