کاربرد کلمات both و either و neither در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

از سری آموزش های کلمات کاربردی با عنوان کاربرد کلمات both و either و neither در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در ادامه به نکاتی کلیدی اشاره می کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

از کلمات both/neither/either زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد دو چیز/شی/انسان صحبت کنیم.

 

Both restaurants are very good.

 

 

 

نکته دوم

بعد از ترکیب هایی مانند neither of/either of/both of از the/these/my و … استفاده می کنیم.

 

Both of these restaurant are very good.

 

 

 

نکته سوم

بعد از both الزاما نیازی نیست که از of استفاده کنید. می توانید بدون of نیز جمله خود را بیان کنید.

 

Both my parents are from Mashhad.

 

 

 

نکته چهارم

بعد از both of/either of/neither of می توان از us/you/them و … استفاده کرد.

 

Both of us were very tired.

 

 

 

نکته پنجم

بعد از neither of فعل می تواند یا مفرد باشد و یا جمع.

 

Neither of the children wants/want to go to bed.

 

 

 

نکته ششم

می توان کلماتboth/neither/either را به تنهایی نیز به کار برد.

 

Do you want tea or coffee? Either. I don’t mind.

 

 

 

امیدوارم مطلب کاربرد کلمات both و either و neither در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شود.

ما به شما مطالعه مطلب ‘کاربرد کلمات all و most و no و none در زبان انگلیسی‘ را نیز توصیه می کنیم.