کاربرد کلمات منفی در زبان انگلیسی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )
آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

کاربرد کلمات منفی در زبان انگلیسی از این رو حائز اهمیت است که در بسیاری از جملات استفاده می شوند و استفاده کردن از آنها مبتنی بر اصول خاصی است که زبان آموزان ملزم به رعایت آنها هستند. برخی از این کلمات عبارتند از No/none/nothing/nobody/any. در ادامه به این نکات اشاره خواهیم کرد.

 

با زبان دیلی همراه باشید.

 

نکته اول

کلمه no قبل از اسم به کار برده می شود (no + noun).

 

There were no shops open.


نکته:
no + noun می تواند اول جمله به کار برده شود. برای مثال:


No reason
was given for the change of plan.

 

نکته دوم

کلمه none بدون اسم و یا به همراه of به کار برده می شود.

 

All tickets have been sold. There are none left.

This money is all yours. None of it is mine.

 

نکته سوم

بعد از ترکیب none of و اسم جمع (none of + plural) ، فعل می تواند مفرد یا جمع باشد. در حالی که معمول است که فعل جمع به کار رود.

 

None of the shops were/was open.

 

نکته چهارم

کلمات nothing/nobody/no-one/nowhere را می توان به سه شکل به کار برد:

الف. در اول جمله

ب. به تنهایی

ج. بعد از فعل ، مخصوصا افعال to be و have

 

Nobody came to visit me.

What happend? Nothing.

We had nothing to do.

 

نکته پنجم

به این ترکیب توجه کنید: nothing/nobody = not + anything/anybody

I didn’t say anything = I said nothing


نکته:
با nothing/nobody هیچگاه افعال منفی به کار برده نمی شود. برای مثال:

I said nothing صحیح است.

I didn’t say nothing غلط است.

 

نکته ششم

بعد از کلمات nobody/no-one می توان از they/them/their نیز استفاده کرد.

 

Nobody in the class did their homework.

 

 

امیدوارم آموزش کاربرد کلمات منفی در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شده باشد.

 

ما به شما مطالعه مطلب “کاربرد some و any در زبان انگلیسی” را نیز توصیه می کنیم.