اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی – بخش اول

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اشیا یا اسم هایی وجود دارند که برای بیان مفرد یا جمع بودنشان یک قاعده کلی و یا یک قاعده خاص وجود دارد و زبان آموزان برای تقویت زبان خود لازم است این اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی را بیاموزند.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

نکته اول

برخی چیزها یا اشیا از دو قسمت تشکیل شده اند که گاهی اوقات ما از اسامی جمع برای نامیدن آنها استفاده می کنیم. برای مثال:

 

trousers – jeans – tights – shorts – pants -pyjamas (پوشاکی که دو قسمتی هستند و از پای چپ و راست را شامل می شوند)

 

برای این دسته از اسامی در جمله از افعال جمع نیز استفاده می شود. مثلا:

 

My trousers are too long.

 

نکته: همچنین می توانید به جای افعال جمع از فعل مفرد + a pair of استفاده کنید. برای مثال:

 

Those are nice jeans => That is a nice pair of jeans.

 

 

نکته دوم

برخی اسامی به ics ختم می شوند. این اسامی معمولا به شکل جمع به کار نمی روند. برای مثال:

 

Gymnastics is my favourite sport.

 

 

نکته سوم

کلمه news (به معنی اخبار) به شکل اسم جمع به کار نمی رود. برای مثال:

 

What time is the news on tv?

 

 

نکته چهارم

برخی کلمات که به حرف s ختم می شوند می توانند هم به شکل مفرد به کار روند و هم به شکل جمع. برای مثال:

 

means – series – species

 

a means of transport => مفرد

many means of transport => جمع

 

 

نکته پنجم

برخی اسامی مفرد هستند که گاهی اوقات با افعال جمع به کار برده می شوند. برای مثال:

 

audience – committee – company – family – fun – team

 

The team are not happy with their new coach.

 

 

ادامه این آموزش را در مطلب “اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی – بخش دوم” بخوانید.