کاربرد some و any در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

کاربرد some و any در زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به شکل کلی کلمه some (و همچنین somebody/someone/something) در جملات مثبت و کلمه any (و همچنین anybody) در جملات منفی به کار می رود. در ادامه بیشتر در مورد این مبحث صحبت خواهیم کرد.

 

با زبان دیلی همراه باشید.

 

نکته اول

ما در جملات زیر از any استفاده کردیم به این خاطر که معنی حالتی منفی دارد:

 

She went out without any money.

He refused to eat anything.

نکته دوم

از هر دو کلمه some و any در جملات پرسشی استفاده می شود. از some زمانی استفاده می کنیم که میدانیم یا فکر می کنیم شخص یا چیزی که در موردش صحبت می کنیم وجود دارد.

Are you waiting for somebody?

 

نکته سوم

از some در سوالاتی استفاده می کنیم که خواسته ای داریم و یا به کسی تعارف می کنیم.

 

Can I have some sugar, please?

نکته چهارم

از any در سوالاتی استفاده می کنیم که شخص یا شی مورد نظر ما وجود دارد یا خیر.

 

I can’t find my bag. Has anybody seen it?

نکته پنجم

برخی اوقات از any بعد از کلمه if استفاده می کنیم.

 

Let me know if you need anything.

نکته ششم

کلمات somebody/someone/anybody/anyone مفرد به شمار می روند ولی گاهی اوقات بعد از آنها کلمات they/them/their استفاده می شود.

 

 

امیدواریم این آموزش که مبتنی بر کاربرد some و any در زبان انگلیسی بود برای شما مفید واقع شده باشد.